صفحه اصلي > اخبار > اخبار متحرک 
 


بررسی استانداردهای نسل نوین اعتباربخشی در مرکز درمانی شهدای تجریش

بررسی استانداردهای نسل نوین اعتباربخشی در مرکز درمانی شهدای تجریش

مهندس عسگری رئیس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت، به منظور بررسی روند پیاده سازی استانداردهای نسل نوین اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روز دوشنبه 25 بهمن ماه دربیمارستان شهدای تجریش حضور یافت و از نزدیک درجریان امور مربوطه قرار گرفت. 
در جلسه بررسی اعتبار بخشی، دکترعاصمی رئیس اداره اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محسنی رئیس مرکز پزشکی شهدای تجریش، دکتر جعفری مدیر مرکز، مترون بیمارستان، رییس دفتر بهبود کیفیت و جمعی از مسوولان نیز حضور داشتند و پیرامون استانداردهای اعتباربخشی به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
مهندس عسگری رئیس اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت در این جلسه بر اجرای دقیق اعتبار بخشی در مراکز درمانی مهمی چون شهدای تجریش تأکید کرد. در ابتدای این نشست نیز دکتر محسنی رئیس مرکز به توضیحاتی در رابطه با اعتباربخشی نسل سوم پرداخت. دکتر مصطفایی مدیر دفتر بهبود کیفیت نیز ضمن معرفی مرکز گزارشی از عملکرد تیم اجرایی و اقدامات انجام شده درخصوص استانداردهای اعتباربخشی ارائه کرد.