صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

توصیه هایی به دانشجویان و دانش آموزان برای آمادگی در فصل امتحانات

روانشناس مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه استرس و اضطراب در ایام امتحانات را باعث کاهش عملکرد و عدم تمرکز دانشجویان برشمرد و به راهکارهایی برای مدیریت استرس در ایام امتحانات ارایه کرد.