جستجو

تازه های نشر

تازه های نشر | کتاب

روش‌های آمار بیزی

روش‌های آمار بیزی
نویسنده :
دکتر محمدرضا مشکانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر امیر کاوسی دولانقر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
مولف :
-
مترجم :
-
سال انتشار :
1401/06/01
انتشارات :
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کتاب "روش های آمار بیزی" توسط دکتر محمدرضا مشکانی و دکتر امیر کاوسی دولانقر تالیف و منتشر شده است.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، کتاب "روش‌های آمار بیزی" توسط دکتر محمدرضا مشکانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر امیر کاوسی دولانقر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به نگارش درآمده است.

 

به گفته مولفان رویکرد این کتاب به صورت اصولی ترکیبی از نظریه، روش‌ها و کاربردهای آمار بیزی است. زیرا بر این باور هستیم که هر خواننده علاقه‌مند به رویکرد بیزی استنباط آماری، برای درک معنای بیزی و کاربست صحیح آن در مسائل کاربردی باید با هر سه جنبه آشنایی کافی داشته باشد.

 

این کتاب در دو بخش و 9 فصل تالیف شده است که بخش اول ﺷﺎﻟﻮده ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﯿﺰی و ﺑﺎب دوم آن ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎری ﺑﯿﺰی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﻓﺼﻞ اول کتاب عنوان شده ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه روش‌ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﺰی و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ آﻣﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ذﻫﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ‌ﭘﺮدازد.

 

ﻓﺼوﻞ سوم تا هشتم کتاب مذکور نیز به ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﯿﺰی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری (ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ و  ... )، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن اختصاص دارد.

 

فصل نهم کتاب نیز به ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺑﯿﺰی پرداخته است ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮرد.

 

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از این کتاب ﻣﺴاﺌلی از ﮐﺎرﺑﺮد آﻣﺎر ﺑﯿﺰی آورده ﺷﺪه است ﮐﻪ ﺣﻞ آنها ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ درك ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺷﻮد.

 

انتهای پیام/

کدخبرنگار: 7700 س.ع

1401/06/01
تازه ترین ها
تازه های نشر - کتاب
درمان‌های طبیعی در آرتریت
درمان‌های طبیعی در آرتریت
تازه های نشر - کتاب
Ethnopharmacology and Drug Discovery for COVID_19 _ Anti_SARS_CoV_2 Agents from Herbal Medicines and Natural Products
 Ethnopharmacology and Drug Discovery for COVID_19 _ Anti_SARS_CoV_2 Agents from Herbal Medicines and Natural Products
تازه های نشر - کتاب
Bioengineered Nanomaterials for Wound Healing and Infection Control
Bioengineered Nanomaterials for Wound Healing and Infection Control