صفحه اصلي > اخبار 
 


.

.

مجله International Clinical Neuroscience Journalمنتشر شد

این مجله دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد. پایگاههای داده های این مجله Iran Medex (http://www.iranmedex.com)

Magiran (http://www.magiran.com)می باشد و از دیگر نمایه هایی آن می توان به ASI،  OAJIاشاره کرد.

حیطه‌های علمیاین مجله حوزه علوم اعصاب و تمامی شاخه های مرتبط با پایه اعصاب می باشد و مرکز مرتبطباانتشار آن مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر علیرضا زالی با رتبه علمی استاد است.

علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت  http://journals.sbmu.ac.ir/neuroscienceمراجعهکنند.