یک شنبه 26 آبان 1392 - 0:0
مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدید دانشکده پزشکی با حضور ریاست دانشگاه-26-8-92
روابط عمومی