صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 

انتشار مقاله معاونت درمان دانشگاه در مجله Social Determinants of Health

مدیریت اقتصاد درمان و آمار معاونت درمان دانشگاه مقاله ای با عنوان" مقایسه ارزشهای اجتماعی مورد توجه در اولویت گذاری سلامت:تجربه هفت کشور" را در مجله Social Determinants of Health دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر کرد.