صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

بیمارستان مسیح دانشوری میزبان چهارمین کارگاه «فلوسایتومتری وکاربرد آن در تشخیص بالینی»

"دکتر اسماعیل مرتاض"رئیس آزمایشگاه فوق تخصصی فلوسایتومتری و عضو هیئت علمی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری از برگزاری "چهارمین کارگاه فلوسایتومتری و کاربرد آن در تشخیص بالینی" در این مرکز خبرداد.