صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

کلاس آموزشی سیستم ایمنی و نقش آن در بیماری های مختلف برگزار شد

کلاس آموزشی الایزا منابع خطا و کنترل کیفی ویژه پرسنل آزمایشگاه به منظور افزايش سطح آگاهي و عملکرد فراگيران در رابطه با سیستم ایمنی و انواع پاسخ های آن، سلول ها و بازیگران سیستم ایمنی، نقش سیستم ایمنی در بیماری های مختلف و