صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

اهدای خون؛ اقدامی برای گسترش همبستگی است

هر سال روز 14 ژوئن، روز جهانی اهداء خون در سراسر دنیا گرامی داشته می شود. این امر فرصتی است برای قدردانی از داوطلبان اهداء خون که بدون هیچ چشم داشتی موجب نجات جان افراد دیگر می شوند. این روز همچنین موقعیتی است برای افزایش آگاهی آحاد جامعه نسبت به نیاز مبرم به اهداء منظم خون هم به لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی جهت اطمینان از ایمنی خون و فرآورده های آن برای بیماران نیازمند.