صفحه اصلي > اخبار 
 


نتایج اولیه بررسی ها برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه اعلام شد

نتایج اولیه بررسی ها برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه اعلام شد

چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی از اول تا سوم خردادماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و 151 متقاضی در 60 گروه آموزشی و پژوهشی به رقابت پرداختند. نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول این فراخوان توسط هیأت اجرایی جذب اعلام شد.
 کارگروه های بررسی صلاحیت علمی هیأت اجرایی جذب متشکل از رؤسای مراکز و دانشکده ها، اساتید و مدیران گروه های بالینی و پایه پس از مصاحبه حضوری شرکت کنندگان در چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امتیازات توانایی علمی متقاضیان را محاسبه نموده و بر اساس این ارزیابی، افراد ذیل (2 برابر ظرفیت مورد نیاز در رشته هایی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت بود) در برخی رشته ها به مرحله بعدی فرآیند جذب راه یافتند. 
بر اساس اعلام هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، با توجه به اعلام نتایج بصورت دو برابر ظرفیت، اعلام اسامی در این مرحله به هیچ وجه به منزله پذیرش قطعی نمی باشد. 
شایان ذکر است از راه یافتگان به مرحله دوم فرآیند جذب جهت مصاحبه در جلسه کارگروه صلاحیت عمومی دعوت بعمل خواهد آمد تا توانمندی های عمومی لازم جهت احراز عضویت هیأت علمی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طی مراحل بعدی جذب اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس مجموع ارزیابی توانمندی های علمی و عمومی اعلام خواهد شد. همچنین نتایج مربوط به مابقی رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه همچنین اعلام کرده است که شرکت کنندگان در فراخوان ظرف مدت یکماه با مراجعه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه می توانند مدارک خود را دریافت کنند و در غیر اینصورت مدارک امحاد خواهد شد.