پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
صفحه اصلي > چکیده آئین نامه 
 
 

اينجانب به همه نوجوانان و جوانان درمرحله اول وپدران ومادران ودوستان آنها درمرحله دوم و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحله بعد وصيت مي‌كنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه ميدارد با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپاريد و به همه نسلهاي مسلسل توصيه ميكنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام آدم ساز‌،دانشگاهها را از انحراف و غربزدگي و شرقزدگي حفظ و پاسداري كنيد و با اين عمل انساني اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد خدايتان پشتيبان و نگهدار باد .

                                           

فرازي ازوصيتنامه سياسي الهي رهبركبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)

 

باعرض سلام و خيرمقدم به شما دانش‌پژوهان عزيز

    اينك مي‌دانيد آشنايي با قوانين و ضوابط دانشجويي در طول زمان تحصيل و رعايت دقيق آن در هر محيط اعم از دانشكده و خارج از دانشكده براي هر دانشجو بسيار ضروري است زيرا پايبند نبودن و تعدي از حدود قانوني به خاطر ناآگاهي و يا هر علت ديگر باعث هرج و مرج و موجب بروز مشكلات عديده براي دانشجويان گرامي خواهد بود و همچنين موجبات گستاخي حريم شكناني كه هيچ حرمتي براي محيط مقدس دانشگاه و علم قايل نبوده و درصدد تخريب هويت دانشجويان عزيز هستند را فراهم مي‌نمايد .

    شوراي انضباطي دانشگاه برابر مفاد شيوه‌نامه اجرايي مصوب وزارتين محترم علوم تحقيقات و بهداشت درمان و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه اعلام گرديده و بعنوان مرجع رسيدگي و صدور احكام نسبت به شكايات و گزارشات در خصوص تخلفات كليه دانشجويان و دستياران مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14/6/74 و مصوبات اصلاحي جلسات 429 و430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شـوراي عـالي انقلاب فرهنگي و شيـوه‌نامه اجـرايي مـورخ 6/4/88 مصوب وزراي محترم بهداشت درمان و

آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري در كليه دانشگاهها انجام وظيفه مي‌نمايند پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم‌سازي محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي‌نظمي هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي از اهداف مهمي محسوب مي‌شود كه شوراي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل گرديده است بديهي است توجه به شيوه برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جزء اصول اساسي و خدشه ناپذير شوراهاي انضباطي تلقي مي‌شود .

بدينوسيله گزيده‌اي از آيين‌نامه انضباطي جهت اطلاع و صيانت حضورتان اعلام مي‌گردد.اميدواريم در كسوت مقدس دانشجويي در تحكيم بنيه‌هاي علمي فرهنگي اعتقادي و اخلاقي خود كوشا باشيد.

شوراهاي انضباطي دانشجويان و دستياران شامل 1-شوراي بدوي انضباطي 2-شوراي تجديدنظر انضباطي، كه هر دو در دانشگاه تشكيل مي‌گردد 3-شوراي مركزي انضباطي كه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد .

نحوة رسيدگي و صدور احكام :

ماده 4 –شوراهاي انضباطي دانشگاهها مي‌توانند به كليه گزارشهاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند .

تبصره 1 :چنانچه تخلف توسط اعضاي تشكلها يا نشريات واقع شده باشد اخذ نظر كميته‌هاي ناظر بر تشكلها يا نشريات دانشجوئي نيز حسب مورد،براي آغاز رسيدگي ضروري است .

تبصره 2 :شوراي انضباطي دانشگاه مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفته باشد،نيست و در اينگونه موارد نظر شوراي مركزي انضباطي ملاك عمل خواهد بود .

تبصره 3 :صدور احكام تركيبي اجرايي يا تعليقي مشروط بر رعايت محدوده تعيين شده براي تخلفات مجاز است .

تبصره 4 :رسيدگي به هر يك از تخلفات يا جرايم ارتكابي اعم از داخل و يا خارج از دانشگاه و يا محيطهاي وابسته و يا دعاوي مربوط به دانشجو در محاكم قضائي،مانع از رسيدگي انضباطي دانشگاه نخواهد بود .

تبصره 5 :در تمامي جرايم،در صورت محكوميت قضائي كه منتهي به بازداشت موقت يا حبس گرديده باشد،چنانچه حكم انضباطي محروميت از تحصيل صادر نشود،مدت بازداشت يا حبس جزء سنوات دانشجو محسوب نگرديده و بعد از پايان مدت محكوميت مي‌تواند ادامه تحصيل نموده و دانشگاه بايد به نحو مقتضي نسبت به ادامه تحصيل دانشجو مساعدت نمايد . چنانچه مدت محكوميت از مدت مجاز مقطع تحصيلي بيشتر باشد،دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصيل را با موقعيت جديد آموزشي تطبيق دهد .

تبصره 6 :چنانچه در گزارشها و شكايات اشخاص حقيقي يا حقوقي نتوان از طريق شوراي انضباطي احقاق حق نمود،شورا مي‌تواند شخص را به طرح دعوي در محاكم قضائي همراهي و ارشاد نمايد. اين موضوع مانع  از رسيدگي شوراي انضباطي نخواهد بود . انعكاس موضوع در مراجع قانوني خارج از دانشگاه تنها از طريق شوراي انضباطي و با هماهنگي و مشاوره دفتر حقوقي دانشگاه صورت مي‌پذيرد .

تبصره 7 :در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسيدگي كننده از جمله محاكم قضائي يا نيروي انتظامي و احراز ارتكاب تخلف دانشجو توسط شوراي انضباطي،حسب صلاحديد شورا براي تشديد يا تخفيف تنبيه (درصورت مجازات متخلف در محاكم قضائي)،عمل شده و ممكن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداري و پرونده انضباطي مختومه گردد .

تبصره 8 :صدور احكام انضباطي در خصوص دانشجويان تنها از طريق شوراهاي انضباطي صورت مي‌گيرد و ساير نهادها يا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچ يك از تنبيهات انضباطي نمي‌باشند. رئيس دانشگاه مو‌ظف است اين موضوع را به كليه قسمتهاي دانشگاه جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد. هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي ياحقوقي دانشگاه كه برخلاف اين تبصره باشد خود تخلف اداري محسوب شده و در مراجع ذيصلاح قابل پيگيري است.

تبصره 9 :براساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس (اصول 22 و 25 قانون اساسي)،اعضاي شورا و كاركنان دبيرخانه شوراي انضباطي مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند كليه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن (به جز همسر و والدين با رعايت مصالح دانشو) خودداري نمايند . در صورت تخلف هر يك از اعضاء يا كاركنان،موضوع از طريق شوراي تجديدنظر يا شوراي مركزي انضباطي قابل پيگري است .

تبصره 10 :پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح استعلام كننده نظير مراجع قضائي،گزينش سازمانها و امثال آن درخصوص سوابق انضباطي دانشجويان و دانش‌آموختگان در دانشگاه توسط دبيرخانه شوراي مركزي انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه به عنوان تنها مرجع مجاز انجام مي‌گيرد و روش آن تابع ترتيبي است كه شوراي مركزي بعنوان رويه عملكرد مشخص مي نمايد .

تبصره 11 :شوراهاي انضباطي بايد در موارد ضروري از جمله تخلفات اخلاقي،با دعوت از مسئول مركز مشاوره دانشجوئي دانشگاه،ضمن بهره‌مندي از نظرات مشورتي آن مركز، كليه حساسيتهاي لازم در زمينه روحيات فردي و مسايل خانوادگي و اجتماعي را معمول داشته و تبعات مختلف احكام صادره را مدنظر قرار دهند .

1-تخلفات قابل بررسي در شوراي انضباطي دانشگاه :

الف- رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان ( تهديد،تطميع،توهين،ضرب و جرح،سرقت،رشوه،اختلاس قتل )

1/الف- تهديد، تطميع،توهين،فحاشي،هتاكي،افترا

1/1/الف- تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

2/1/الف- تطميع براي ارتكاب جرايم يا تخلفات مندرج در اين شيوه‌نامه يا اخاذي

3/1/الف- توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

4/1/الف- افترا يا نشر اكاذيب

2/الف-ضرب و جرح

1/2/الف- ضرب و شتم

2/2/الف-جرح

3/الف- جعل و تزوير

1/3/الف-جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه

2/3/ الف –جعل امضاء اساتيد يا مسئولان دانشگاه

3/3/ الف –ارائه اسناد جعلي به دانشگاه

4/3/ الف –جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از مكتوب يا نرم‌افزاري)

5/3/ الف –جعل عنوان

4/ الف –سرقت

1/4/ الف –سرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه

2/4/ الف –سرقت اموال دانشگاه

3/4/ الف –سرقت و يا خريد،فروش يا افشاء سئوالات يا ورقه‌هاي امتحاني

4/4/ الف –سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده‌ها

5/ الف –ارتشاء ،كلاهبرداري،اختلاس

1/5/ الف –اخذ و يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه

2/5/ الف –اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان

3/5/ الف –كلاهبرداري در دانشگاه

4/5/ الف –اختلاس

5/5/ الف –فعاليت در شركتهاي هرمي

6/ الف –نگهداري،حمل،خريد و فروش و استفاده از سلاح

1/6/ الف –نگهداري،حمل،خريد و فروش

2/6/ الف –تهديد يا استفاده از سلاح

7/ الف –قتل

1/7/ الف –ارتكاب قتل عمد

2/7/ الف –مباشرت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد

3/7/ الف –قتل غيرعمد يا مشاركت در آن

ب –رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1/ ب - تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط

2/ ب –فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان

1/2/ ب –فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان

2/2/ ب –شركت به جاي ديگري در امتحان

3/2/ ب –فرستادن ديگري به جاي خود در كلاس درس يا شركت به جاي ديگري در كلاس

3/ ب –ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .

1/3/ ب –اخلال يا ايجاد وقفه و مزاحمت براي برنامه‌ها و يا نظم خوابگاه

2/3/ ب –اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه

3/3/ ب –عدم رعايت مقررات دانشگاه

4/3/ ب –عدم رعايت مقررات خوابگاه

5/3/ ب –دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق

4/ ب –ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

1/4/ ب –ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي در امانت‌داري از اموال عمومي                                                                                                                                                                                                           

2/4/ ب –ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت‌داري از اموال شخصي

ج –رسيدگي به تعرضات ديني، تخلفات سياسي و يا امنيتي

1/ ج –دادن اطلاعات خلاف واقع يا كنعان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهكهاي محارب با مفسد يا افراد وابسته به آنها

2/ ج –عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها

3/ ج –فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها يا مكاتب الحادي يا غيرقانوني

4/ ج –توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي،اديان رسمي كشور و يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري‌اسلامي (مانند تظاهر به روزه‌خواري،توهين به حجاب،فحاشي،شعارنويسي،پخش اعلاميه و نظاير آن)

5/ ج –ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

د –رسيدگي به تخلفات اخلاقي

1/ د –استعمال مواد اعتيادآور (مخدر،توهم‌زا،نيروزا،روانگردان و ... ) ياشهر خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه موارد .

1/1/ د –استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط

2/1/ د –استفاده از مواد اعتيادآور

3/1/ د –اعتياد به مواد اعتيادآور

4/1/ د –نگهداري،خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور

5/1/ د –تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور

6/1/ د –استفاده از مشروبات الكلي

7/1/ د -  نگهداري،خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي

8/1/ د –تشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن

9/1/  د –ارتكاب قمار،تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمارياخريدوفروش و نگهداري آلات و وسايل قمار

2/ د - استفاده از فرآورده‌هاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غيرمجاز يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اينگونه محصولات

1/2/ د - استفاده از فرآورده‌هاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غيرمجاز

2/2/ د - خريد و فروش تكثير و توزيع فرآورده‌هاي نمايشي گويشي يا نوشتاري غيرمجاز

3/2/ د - تخلفات رايانه اي و الكترونيكي

3/ د - عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غير منطبق با شئون دانشگاه يا آرايش مبتذل

تذكر: رعايت پوشش مناسب و اسلامي و حفظ عفاف و عدم استفاده از مواد آرايشي يك ارزش انساني و اسلامي است كه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به اين مهم توجه ويژه خواهد داشت.

4/ د - استفاده از ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غيرمجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تكثير اينگونه ابزار

14/ د - استفاده از ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غير مجاز

2/4/ د - ترويج توزيع يا تكثير ابزار نمايشي گويشي يا نوشتاري غير مجاز

5/ د - عدم رعايت شئوون دانشجويي

1/5/ د - ارتكاب اعمال يارفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود.

2/5/ د - عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم

3/5/ د - ايجاد مزاحمت

6/ د - داشتن رابطه نامشروع

7/ د - تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

1/7/ د - شركت در جلسه نامشروع

2/7/ د - تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

8/  د - انجام عمل منافي عفت

2-تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود .

1- احضار واخطار شفاهي

2- تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4- تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5- توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6- دادن نمره 25/0 در درس يا امتحان مربوط به تخلف

7- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام،خوابگاه و غيره از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل

8- دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد

9- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

10- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

12- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي‌تواند اعمال شود .

13-منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

15- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

17-تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )

18-تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20- اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از 1 تا 5 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

نمونه احكام صادرشده توسط شوراي انضباطي دانشگاه:

1-عدم رعايت حجاب وپوشش اسلامي

خانم « ه- س » دانشجوي رشته تغذيه

    پس از گذشت مدتي از ورودشان به دانشگاه با ظاهري نامناسب ودور از شأن محيط آموزشي دردانشكده حضور مي‌يابند كه به رغم تذكرات مسئولين امر و عدم اصلاح وضعيت منجر به صدور حكم در خصوص تخلف مذكور از سوي شوراي انضباطي گرديد .

حكم صادره : منع موقت از تحصيل بمدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

2- عدم رعايت شئونات دانشجويي

آقاي « ر- ن » دانشجوي رشته پرستاري

     دانشجوي مذكور با عدم رعايت رفتار مناسب و مطابق با شأن دانشجو و دانشگاه موجبات بي‌نظمي را در دانشگاه فراهم نموده بودند. نامبرده در دفاع از خود اظهار داشتند بدليل تشويق و تحريك دوستان خود و با تصور اينكه جنبه شوخي دارد مرتكب چنين رفتارهايي شده‌اند .

حكم صادره : توبيخ كتبي و درج در پرونده

    بديهي است با توجه به استعلام كليه دستگاههاي دولتي و غير دولتي از شوراي انضباطي دانشگاه در خصوص تأييد عدم سوء پيشينه فارغ‌التحصيلان ، اعلام هر نوع حكم انضباطي به ارگان مربوطه آثار سوئي در آينده شغلي متخلف خواهد داشت .

 

شوراي انضباطي دانشجويان ودستياران

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.