سه شنبه 30 مهر 1392 - 0:0
شانزدهمین جشنواره شهید رجایی وتقدیر از دانشگاه به عنوان دستگاه برگزیده استانی با حضور استاندار تهران و ریاست دانشگاه-30-7-92
روابط عمومی